[Tin tức]Tính Năng - Tế Tự Thần Ma01/04

Với phiên bản Phong Vân Tranh Bá, với lối cải tiến sức mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới liên kích của Chủ Tướng. Tế Tự Thần Ma sẽ là một trong những tính năng phát triển đội hình toàn diện nhất trong Bá Đạo Tam Quốc. Mỗi Võ Tướng trong đội hình đều sẽ được nâng cấp hệ chiêu cũng như sát thương hệ sau khi Chủ Tướng bắt đầu tế linh thần ma.

1 số hình ảnh của tính năng

 

Có tổng 4 tế tự thần linh mà Chủ Tướng cần tế

Mỗi hệ võ tướng đều có một thần linh phù hộ, và 1 thần linh sau khi chủ tướng tế tự có thể tăng thuộc tính cho nhiều võ tướng của đội hình Chủ Tướng

1. Hồn tế tự Trương Liêu Cuồng Trảm
Sẽ giúp toàn bộ võ tướng thuộc hệ Định - Trảm của Chủ Tướng tăng liên kích sát thương 10% ở mỗi bậc tế tự

2. Hồn tế tự Hoàng Trung Lôi Công
Sẽ giúp toàn bộ võ tướng thuộc hệ Thủy - Lôi - Khống của Chủ Tướng tăng liên kích sát thương 10% ở mỗi bậc tế tự

3. Hồn tế tự Chu Du Hỏa Thần
Sẽ giúp toàn bộ võ tướng thuộc hệ Phong - Hỏa - Thuẫn của Chủ Tướng tăng liên kích sát thương 10% ở mỗi bậc tế tự

4. Hồn tế tự Lữ Bố Loạn Vũ
Sẽ giúp toàn bộ võ tướng của Chủ tướng tăng 10% phong thủ ở mỗi bậc tế tự.

 

Điều Kiện Mở tính năng: Chủ Tướng phải thông quan Phụ Bản 14 Chương 5 mới có thể mở tính năng

Nguyên liệu tốn: Mỗi lần tế tự Chủ Tướng sẽ tốn Tế Tự Thủy Tinh và Hồn tế tự. Tế tự càng cao thì nguyên liệu tốn sẽ càng nhiều hơn.

Hình ảnh nguyên liệu:
 

Hình ảnh mảnh tế tự: